ประกาศรับสมัคร เภสัชกร (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร  เภสัชกร (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของตำแหน่ง

1. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. สามารถอยู่เวรปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารการรับรองผ่านการอบรม หรือ เอกสารรับรองความสามารถอื่นๆ (ถ้ามี)

สนใจติดต่อ: เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาชั้น 2 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อ 3709