รับสมัคร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติหน้าที่ Web Programing จำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)

+หน้าที่หลัก : พัฒนา, ปรับปรุง และดูแลระบบ Web Application และ Application อื่นๆ

+คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. ชาย/หญิง ถ้าเป็นเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript, หรือภาษาอื่น ๆ ในการพัฒนา Web Application หรือ มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application
4. สามารถเขียนคำสั่ง SQL Command และออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ (Postgresql / SQL Server)
5. สามารถอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้
6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

+ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1.วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.จัดทำแผนการพัฒนา Web Application ที่ได้รับมอบหมาย
3.พัฒนา, ปรับปรุง และดูแลระบบ Web Application ของ รพ. เช่น ดูแลระบบ Back Office เดิม , เขียน Web Report Application ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ รพ. ได้
5.ควบคุมงานพัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
6.ศึกษา คันคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง Web Application
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์บ้าง

+ค่าตอบแทน
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ : ช่วงเงินเดือน 10,500 – 11,500 และ ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) ประมาณ 2,000 – 5,000 ขึ้นอยู่กับการอยู่เวรนอกเวลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : เงินเดือน 15,000 บาท และ ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) ประมาณ 3,000 – 7,000 ขึ้นอยู่กับการอยู่เวรนอกเวลา

+เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
10. ผลงาน หรือ โครงการที่เคยทำมาก่อน (ถ้ามี)

+การรับสมัคร :
ส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail มาที่ hr.chalonghospital@gmail.com หรือ เขียนใบสมัครที่งานบุคลากร อาคารผู้ป่วยในชั้น 7 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

+ติดต่อสอบถาม :
โทรศัพท์ 076 – 384342 ต่อ 2713 งานบุคลากร ในวันเวลาราชการ