รับสมัคร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติหน้าที่ System Administrator จำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)

+หน้าที่หลัก :   พัฒนา, ปรับปรุง, ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย, Firewall, Cyber Security, ระบบ Server , ระบบ Database, ระบบ CCTV และระบบโทรศัพท์ PABX

+คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. ชาย/หญิง ถ้าเป็นเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถดูแลและบริหารจัดการระบบปฎิบัติการ Linux / Windows Server รวมถึงระบบฐานข้อมูล Postgresql / SQL Server ได้
4. สามารถดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ และ ระบบ PABX ได้
5. สามารถอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้
6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

+ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

  1. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ Server และระบบเครือข่าย-สื่อสาร ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  2. ดูแล, ติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบเครือข่าย-สื่อสาร WAN, LAN, Fiber Optic, WIFI, PABX และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย-สื่อสารให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  3. พัฒนา, ปรับปรุง ติดตั้งและดูแลระบบงานที่ทำงานบน Server, และบำรุงรักษา Server ให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  4. ดูแลและตรวจสอบระบบความปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตราฐานและนโยบายองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
  5. ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
  6. ศึกษา คันคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบ Server ,ระบบสำรองข้อมูล และ ระบบเครือข่าย-สื่อสาร
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น CCTV, ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์บ้าง

 

+ค่าตอบแทน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (อนุปริญา) :  ช่วงเงินเดือน 10,500 – 11,500 และ ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) ประมาณ 2,000 – 5,000 ขึ้นอยู่กับการอยู่เวรนอกเวลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) : เงินเดือน 15,000 บาท และ ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) ประมาณ 3,000 – 7,000 ขึ้นอยู่กับการอยู่เวรนอกเวลา

 

+เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ผลงาน หรือ โครงการที่เคยทำมาก่อน (ถ้ามี)

 

+การรับสมัคร :

ส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail มาที่  hr.chalonghospital@gmail.com หรือ เขียนใบสมัครที่งานบุคลากร  อาคารผู้ป่วยในชั้น 7   รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

+ติดต่อสอบถาม :  

โทรศัพท์ 076 – 384342  ต่อ 2713 งานบุคลากร  ในวันเวลาราชการ