ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. เพศหญิง, เพศชาย  (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี  หรือระดับอนุปริญญา  สาขาการบัญชี
3. สามารถอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้
4. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านจ่ายบิลบริษัท, รับเงินสดค่ารักษาพยาบาลประจำวัน   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel,Power point ได้ดี  รวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำบัญชี  เช่น  Express

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

สนใจติดต่อ: เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาชั้น 2 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อ 3716