ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถ้ามีประสบการณ์​ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. สามารถอยู่เวรปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้
3. วุฒิเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4. อายุไม่เกิน 30 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
5. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
9. เอกสารการรับรองผ่านการอบรม หรือ เอกสารรับรองความสามารถอื่นๆ (ถ้ามี)

สนใจติดต่อ : เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อ 3709