ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร  พยาบาลวิชาชีพ  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของตำแหน่ง

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
4. สามารถปฎิบัติงานขึ้นเวรผลัดนอกเวลาราชการได้
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
10. เอกสารการรับรองผ่านการอบรม หรือ เอกสารรับรองความสามารถอื่นๆ (ถ้ามี)
11. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สนใจติดต่อ: เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาชั้น 2 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อฝ่ายบุคคล