ประกาศรับสมัคร พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร  นักเทคนิคการแพทย์  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. สามารถปฎิบัติงานขึ้นเวรผลัดนอกเวลาราชการได้
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

สนใจติดต่อ: เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาชั้น 2 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อ 3716