ประกาศรับสมัคร พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศรับสมัคร  พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)

คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. เพศหญิง, เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือระดับอนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์
3. สามารถอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้
4.  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ,สามารถสื่อสารภาษอังกฤษ และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

สนใจติดต่อ: เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาชั้น 2 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ถึง 3 ต่อ 3716 (ห้อง LAB)