ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
2. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 50ปี

*** รายได้ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมาจากการแบ่ง % จากการให้บริการ  โดยเฉลี่ยที่ผ่านมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย มีรายได้ประมาณ 13,000- 15,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือน ***

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสารการรับรองผ่านการอบรม หรือ เอกสารรับรองความสามารถอื่นๆ (ถ้ามี)

สนใจติดต่อ : เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อ 3702 หรือ 061-9432578