ประกาศรับสมัคร  ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์  1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร  ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. เพศชาย  (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 20-35 ปี
2. มีประสบการณ์ในงานไฟฟ้าทั่วไป, ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง , ระบบปรับอากาศ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองของนายจ้างครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

สนใจติดต่อ: เขียนใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาชั้น 2 รพ.ฉลอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 076-384342 ต่อ 3716