บทความวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต

บทความวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต  (ธีรารัตน์ หม่อมปลัด พย.บ, อุไรวรรณ คงดี นวก.)

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลฉลอง โดยใช้ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 141 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบบประเมินภาวะสุขภาพทางกายและจิตใจ และผลการตรวจสุขภาพประจาปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติไคสแควร์

Full paper Descriptive research (PDF)