งานทันตกรรม รพ.ฉลอง จะเปิดให้บริการเฉพาะกรณี ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการฟุ้งกระจายของไวรัส Covid-19

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป   เพื่อลดความเสี่ยงในการฟุ้งกระจายของไวรัส Covid-19 แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลฉลอง จะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเร่งด่วน และฉุกเฉินเท่านั้น  โดยกลุ่มผู้ป่วยที่ถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน ได้แก่ ปวด บวม ติดเชื้อเป็นหนอง เลือดไหลไม่หยุด หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น

.        โดยให้บริการเฉพาะเวลาราชการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดให้บริการตามปกติจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง