ขอเชิญชวนการเปลี่ยนหน่วยบริการ “ สิทธิบัตรทอง ” กับโรงพยาบาลฉลอง สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ฉลอง, ต.ราไวย์, ต.กะรน และ ต.บ้านเกาะโหลน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนการเปลี่ยนหน่วยบริการ “ สิทธิบัตรทอง ” กับโรงพยาบาลฉลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ฉลอง, ต.ราไวย์, ต.กะรน และ ต.บ้านเกาะโหลน เปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ได้ที่สถานบริการใกล้บ้าน ดังนี้

สถานที่ให้บริการเปลี่ยนสิทธิสามารถเปลี่ยนได้ที่
1.ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลฉลอง (โทร. 076 – 384342 – 3 ต่อ 3712 หรือ 3707)
2.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลฉลอง ( โทร. 076 – 381638 )
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน ( โทร. 076 – 396637 )
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน ( โทร. 087 – 2813495 )
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ( โทร. 076 – 613685 )

สามารถเข้ารับบริการเปลี่ยนสิทธิได้ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

                    เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเปลี่ยนสิทธิ( สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ด้านล่าง )
1. ทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล ( ฉลอง, ราไวย์, กะรน)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก
– กรณีเป็นเด็กเล็กให้ใช้สำเนา “ สูติบัตร ” (ใบเกิด)
2. กรณีทะเบียนบ้านต่างจังหวัด ต่างอำเภอ ต่างตำบล (ย้ายเฉพาะบัตรทอง) ต้องใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม
– หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
– หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำชุมชน
– หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง
– เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือสัญญาเช่าที่มีชื่อตนเองที่แสดงว่าตนเอง มีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

Link ข้อมูลเพิ่มเติม

“ ด้วยความเต็มใจ ห่วงใย และใส่ใจบริการ จากโรงพยาบาลฉลอง ”