ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 604,655.07 บาท (หกแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ