(ขออนุมัติยกเลิก) ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวนประมาณการ 80,000 Test

ขอประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวนประมาณการ 80,0000 Test งบประมาณทั้งสิ้น 4,160,000.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)