(ขออนุมัติยกเลิก) ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 21 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,999,650.00 บาท

ขอประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 21 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,999,650.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)