ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 วงเงิน 498,121บาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ประกาศโดยเปิดเผย แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 วงเงิน 498,121บาท

รายละเอียดเอกสาร

1. ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์