การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลฉลอง

โรงพยาบาลฉลอง เปิดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลฉลอง   โดยมี   ผอ. รพ.ฉลอง นพ. ชูชาติ นิจวัฒนา กล่าวเปิด การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาล รพ.ฉลอง ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกายภาพบำบัด โดยมีหัวหน้าพยาบาล พว. ภักตร์พิมพ์ จันทรโชตะ  เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม    โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รพ.ฉลอง และเครือข่าย รพ.สต. และสอน.    ซึ่งจัดการการอบรบ รุ่นละ 25-30 คน  รุ่นละ 2 รอบ/วัน (เช้า,บ่าย)  จำนวน 6 รุ่น ในวันที่ 16,21 และ 23 มิถุนายน 2565