กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ออกนิเทศติดตามงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สอน. ฉลอง รพ.สต.ราไวย์ รพ.สต.เกาะโหลน และรพ.สต.กะรน

 

วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565        กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ออกนิเทศติดตามงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สอน. ฉลอง รพ.สต.ราไวย์ รพ.สต.เกาะโหลน และรพ.สต.กะรนเพื่อพัฒนาระบบ มาตรฐานงานเภสัชกรรมหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  ได้ดำเนินการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามหัวข้อประเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรม จังหวัดภูเก็ต  ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ งานด้านบุคลากร คลังยาและเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค