กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฉลอง เข้าศึกษาดูงานธนาคารเลือด ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต

      วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทนพญ.ศิริลักษณ์ ภคสันต์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ และทนพญ.ศรินญา หวังจิ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฉลอง เข้าศึกษาดูงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลถลาง โดยมีทนพญ.พรรณ์ภิญา ลีนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ และนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลถลาง เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบริการทางธนาคารเลือดขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น