กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฉลอง ได้รับการนิเทศตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  นพ.ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 จังหวัดภูเก็ต  โดยมี ทนพญ.พรรณ์ภิญา ลีนานนท์, ทนพญ.ราตรี สงวนนาม และทนพญ.อิริยะพร กองทัพ ให้ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบภายในงานห้องปฏิบัติการทั้งนี้ ทนพญ.ศิริลักษณ์ ภคสันต์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ โรงพยาบาลฉลอง และบุคลากรในกลุ่มงาน จะได้นำความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลฉลอง