กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ โรงพยาบาลฉลอง นิเทศติดตามงานทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ CUP ฉลอง เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐาน

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565      ทนพญ.ศิริลักษณ์ ภคสันต์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ โรงพยาบาลฉลอง นิเทศติดตามงานทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ CUP ฉลอง  เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และได้ฝึกอบรมทบทวนการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากร ณ สอน.ฉลอง  รพ.สต.ราไวย์  รพ.สต.บ้านเกาะโหลน และรพ.สต.กะรน