กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลฉลอง เข้าศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการในคลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ โรงพยาบาลถลาง

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564         กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลฉลอง เข้าศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการในคลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ โรงพยาบาลถลาง โดยมี นายสมบูรณ์ คาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ และนายสมชาย สาบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบคลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นผู้ให้ข้อมูลและควบคุมการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้ศึกษาด้านการตรวจสอบเอกสารก่อนเข้ารับบริการ ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ การออกใบรับรองแพทย์ การออกบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  รวมทั้งการส่งรายงานการขายบัตรประกันสุขภาพ และการบริหารกองทุน อีกทั้งการออกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแบบเชิงรุก