กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลฉลอง เข้าศึกษาดูงานการจัดเก็บสิทธิ พ.ร.บ. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต (วันที่ 3 มีนาคม 2564)

.                            วันที่ 3 มีนาคม 2564 งาน พ.ร.บ. กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลฉลอง เข้าศึกษาดูงานการจัดเก็บสิทธิ พ.ร.บ. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต นายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง นางสาวปณิชา ปฏิญญากุลพัชร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ฉลอง ร่วมกับ คุณอาภรณ์ วงศ์พิศาล ผจก.ฝ่าย Third Party Payer Service รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต คุณณัฐชานันท์ ธรากิตติเศรษฐ์ หัวหน้าแผนก Thai Insurance รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บสิทธิพรบ.ของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และงาน พ.ร.บ. รพ.ฉลอง    เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บของสิทธิ พ.ร.บ. ของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ต และเพื่อนำมาส่งเสริมในการดำเนินการจัดเก็บสิทธิ พ.ร.บ. ของโรงพยาบาลฉลอง อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น