กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฉลอง ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกตรวจคัดกรองและสอนสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม

   

   

   วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฉลอง ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตร่วมออกตรวจคัดกรองและสอนสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสของมูลนิธิกาญจนบารมี ณ. ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต